Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép

Địa chỉ: Đường 1A – Phường Bắc sơn - Thị xã Bỉm sơn – Thanh hoá
Phone: 037 3776.022    Fax: 037 3824.220
Email: li5.kct@lilama5.com.vn    Website: http://lilama5.com.vn