Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 đã được soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 đã được soát xét.

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 đã được soát xét..

Nội dung chi tiết download tại file FDF đính  kèm