Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2018 so với cùng kỳCông văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2018 so với cùng kỳ