Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2013

Báo cáo giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2013 đã được đơn vị kiểm toán xác nhận

Báo  cáo giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét giữa  niên độ năm 2013 đã được đơn vị kiểm toán xác nhận