Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2013

Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2013

Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2013