Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước kiểm toán và sau kiểm toánGiải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước kiểm toán và sau kiểm toán