Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanhGiải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2019