Giải trình nguên nhân, phương án khắc phục CKLO5 bị đưa vào cảnh báoGiải trình nguên nhân, phương án khắc phục CKLO5 bị đưa vào cảnh báo