Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốcMiễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc