Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020