Nghị quyết

Nghị quyết về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5

Nghị quyết về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5