Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện viêc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện viêc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản