Nghị quyết Hội đồng quản trịThông qua kết quẩn xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024