Quyết định về việc: Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5

Quyết định về việc: Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5

Quyết định về việc: Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 5.

Nội dung chi tiết Download tại file PDF đình kèm.