Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

3. Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

4. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

7. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

9. Thông qua Báo cáo chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020.

10. Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

11.  Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

12. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu khu đất Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5).

13.1. Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

13.2. Dự thảo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

14. Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021).

15. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021).

15.1. Đơn đề cử, ứng cử TVHĐQT, TV BKS

15.2. Đơn đề cử  theo nhóm ứng cử TVHĐQT,TVBKS

15.3. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên TVHĐQT,TVBKS

16. Nghị quyết Đại hội năm 2020