Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

                     1.     Chương trình Đại hội

2.     Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

3.     Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 20220 và Kế hoạch SXKD,  đầu tư năm 2021

4.     Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

5.     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2020

6.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020đã được kiểm toán

7.     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

8.     Thông qua Tờ trình phương án giảm lỗ lũy kế

9.     Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

10.            Thông qua Tờ trình về việc: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

11.            Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

12.             Thông qua Báo cáo dự án đầu tư Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5

13.             Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

13.1          Dự Thảo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

14.             Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

41.1          Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

15.            Thông qua  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

15.1          Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

16.             Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

16.1           Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

17.             Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

17.1.    Đơn đề cử, ứng cử HĐQT,BKS

17.2.    Đơn đề cử theo nhóm ứng cử HĐQT,BKS

17.3.    Sơ yếu lý lịch

18.            Phiếu biểu quyết

19.             Phiếu bầu thành viên HĐQT

20.             Phiếu bầu thành viên BKS

                      21. Nghị quyết Đại hội