Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023

2. Quy chế Đại hội cổ đông năm 2023

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

8. Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

9. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho  HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.

10. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

11. Thông qua Báo cáo kết quả bán đấu đấu giá tài sản phát mại thực hiện thi hành án - Vietinbank Sầm Sơn

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023