Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Quy chế  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

8. Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

9. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho  HĐQT, Ban kiểm soát  năm 2023. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  năm 2024.

10. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

11. Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.

12.1. Đơn đề cử Ban kiểm soát

12.2. Đơn đề cử Ban kiểm soát theo nhóm

12.3. Sơ yếu lý lịch

13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024