Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông năm 2021Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông năm 2021

1. Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Lilama5

2. Thông báo chuyển sàn giao dịch HNX sang UPCOM