Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đôngnăm 2021

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông năm 2021 sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

1. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026