Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 1. Chương trình Đại hội năm 2019.
 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 
 3. Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018 và Kế hoạch SXKD,  đầu tư năm 2019
 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2018.
 9. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.
 10.  Thông qua Tờ trình về việc: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 11.  Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
 12.  Thông qua chủ trương tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5).
 13.  Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.
 14.  Dự thảo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.
 15.  Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 16.  Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 17. Đơn đề cử, ứng cử TVHĐQT
 18. Đơn đề cử  theo nhóm ứng cử TVHĐQT
 19. Sơ yếu lý lịch
 20.  Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.