Thông báo về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Thông báo về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017