Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếuThông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu