Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo về ngày đăng ký cuối cùng để  thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản