Thông tin tài chính quý I năm 2013

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013(Xem file đính kèm)

Thông tin tài chính quý 1 năm 2013