Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016Sáng ngày 26 tháng 04 năm 2016 Công ty cổ phần Lilama5 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tại Đại hội các cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 thống nhất thông qua các nội dung tại Đại hội gồm: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và một số nội dung khác; Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021).

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021) đã bầu ông Trần Văn Mão giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bà Hoàng Thị Phương Trưởng Ban kiểm soát.

Một số hình ảnh về Đại hội cổ đông:

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RA MẮT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT RA MẮT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG