ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IX NHIỆM KỲ 2023-2028NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN  KHÓA IX NHIỆM KỲ 2023-2028