Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28 tháng 04 năm 2020 Công ty cổ phần Lilama5 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 18 người, đại diện cho 3.003.226 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 58,32 % vốn Điều lệ.

Đại hội thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Thù lao TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội: