Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Công ty cổ phần Lilama5 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư  năm 2014; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính Công ty  năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo kết quả chi trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2013 và Phương án chi trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Ông: Phạm Ngọc Dũng - Phó Phòng: TC-HC tuyên bố lý do khai mạc đại hội

Ông Lưu Sỹ Học Trưởng BKS Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Phạm Đình San - TVHĐQT-TGĐ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013

 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014

Ông: Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 

Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc - TVHĐQT - Kế toán trưởng 

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuân năm 2013

Ông Lưu Sỹ Học Trưởng BKS Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo