LILAMA 5 được Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam Ủy Quyền lắp đặt trạm điện Bỉm Sơn

Ngày 11 tháng 07 năm 2012 Tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Tổng Lắp Máy LILAMA đã Ủy Quyền cho Công ty cổ phần Lilama 5 thực hiện Hợp đồng lắp đặt trạm điện 220KV Bỉm Sơn.

    

    

     

      Ngày 11 tháng 07 năm 2012 Tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Tổng Lắp Máy LILAMA đã Ủy Quyền cho Công ty cổ phần Lilama 5 thực hiện  các công việc được quy định trong hợp đồng số  34NPT/NPPMB - HDXL -P2 " Lô 4.2: Trạm 220kV Bỉm Sơn thuộc gói thầu số 4: Xây lắp ( gồm xây lắp trạm, đầu nối 220kV, 110kV, 35kV cung cấp cột thép , vận chuyển vật tư thiết bị, thực hiện các công việc về SCADA, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thông tin).

                                                                          Tổng trị giá của Hợp Đồng vào khoảng 69 tỷ đồng

                                                                                                    Xem File đính kèm

                                                                                                       Giấy ủy quyền