Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Phạm Đình San

Chức vụ hiện tại: TVHĐQT- Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán giao dịch: Lo5

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 20/2/2014 đến ngày 20/03/2014

Tài liệu gửi Công ty chứng khoán: Download