Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộThông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Đinh Thành Lê

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán giao dịch: Lo5

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 26/03/2014 đến ngày 26/04/2014

Tài liệu gửi Công ty chứng khoán: Download