Công ty CP Lilama5 báo cáo thường niên năm 2012

Công ty CP Lilama5 báo cáo thường niên năm 2012.

    

 

    

 

 

     

          Công ty CP Lilama5 báo cáo thường niên năm 2012, và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012. 

Xem File đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2012(PDF)

Thông báo chốt sổ cổ đông (PDF)