Công ty cổ phần Lilama 5 THÔNG BÁO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Công ty cổ phần Lilama 5 THÔNG BÁO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

 

 

   

          Công ty cổ phần Lilama 5 THÔNG BÁO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Xem File đính kèm tài liệu Đại hội cổ đông.

Dự thảo điều lệ hoạt động công ty

Tài liệu Đại hội cổ đông