Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét.

 

 

 

 

 

                                 Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét.

Xem file đính kèm (PDF)

 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm