Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo tài chính năm 2011

Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo tài chính năm 2011 (Xem file đính kèm)

Bảng cân đối kế toán  năm 2011

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011

Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011