Thông báo họp đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA5 chân trọng kính mời Quý vị cổ đông (theo danh sách chốt tại Trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam ngày 20/03/2012, mã chứng khoán LO5) tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

 

 

XEM FILE ĐÍNH KÈM

Thông Báo

Phiếu đăng ký dự Đai Hội

Giấy ủy Quyền

Giấy ủy quyền( Nhóm cổ đông)

Chương trình Đại Hội

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011

Báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh