Thông báo về việc trả cổ tức năm 2011

Căn cứ Nghị quyết số: 26/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama 5.

Nay Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA5 trân trọng thông báo đến quý cổ Đông như sau:

 Xem File đính kèm

Thông báo