Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông báo thay đổi thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama5

 Xem file đính kèm

Nghị Quyết

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát