ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IX NHIỆM KỲ 2023-2028ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IX NHIỆM KỲ 2023-2028