Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trân đất của Nhà máy sản xuất v

Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trân đất của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMAvà nhà trưng bày, giới thiệu bán xe ô tô du lịch

Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trân đất của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMAvà nhà trưng bày, giới thiệu bán xe ô tô du lịch

Nội dung chi tiết xin dowload tại filẹ PDF đính kèm