ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CP LILAMA5 LẦN THỨ V

Ngày 24/05/2012, Đại hội Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Lilama5 lần thứ V, nhiệm kỳ 2012- 2014 đã diễn ra tại Hội trường Công ty.