Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5