Công Ty Cổ phần Lilama5 thông báo

Về ngày thông báo cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2011(xem file đính kèm)

Thông báo (file DBF)